Visie op leren en ontwikkelen van IKC Triade in Aalsmeer


Visie IKC Triade 

We leven in een tijd van verandering: de wereld om ons heen verandert voortdurend en in een steeds sneller tempo. Kinderen hebben behoefte aan andere vaardigheden dan vroeger. Dit vraagt om een andere kijk op opvang en onderwijs en onze taak daarin. Een omgeving waar kinderen zich op alle mogelijke manieren kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en ondernemende wereldburgers. Tot mensen die samen met anderen de maatschappij zijn en de toekomst willen maken. Daarvoor biedt een integraal kindcentrum een optimale kans.
 

Waar gaan we voor? 

Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot autonome, zelfstandige en creatieve burgers die met vertrouwen de toekomst in gaan. Als IKC bieden wij kinderen een veilige en uitdagende omgeving. Een plek waar zij zich op verschillende terreinen kunnen ontwikkelen. Door samen te leren en spelen worden ze uitgedaagd om hun talenten verder te ontwikkelen. Dit met een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Naast de basisvakken zoals rekenen, taal en lezen bieden wij diverse activiteiten om brede interesse op het gebied van multimedia, creativiteit, sport en cultuur te ontwikkelen en sociale vaardigheden te leren. Binnen IKC Triade doet ieder kind mee, we sluiten aan op de behoefte en ontwikkeling van het kind. We doen dit samen met ouders, als partner in de opvoeding en professionals bij opvang en onderwijs die kunnen profiteren van elkaars expertise en ondersteuning. 
 

Waar staan we voor?

Het IKC Triade biedt goede opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0-13 jaar in Aalsmeer. Onder één dak bieden we een betekenisvolle en uitdagende omgeving voor kinderen. Wij: kinderen, ouders en professionals van opvang en onderwijs werken actief en intensief samen en doen dat op basis van de volgende uitgangspunten:
 
Ontwikkelen doet ieder op eigen wijze  
Iedereen is anders en ontwikkelt zich op eigen wijze en in een eigen tempo. We houden hier rekening mee. Verschillen mogen er zijn. Kinderen leren op een eigen manier en hier sluiten we op aan.
 
Denken in mogelijkheden en kansen
We denken in mogelijkheden en kansen. We vertalen uitdagingen naar kansen en zoeken, out of the box en creatief naar mogelijkheden. We zijn flexibel en oplossingsgericht. 
 
Betrokken en nieuwsgierig
Ontwikkelen is een proces dat we samen beleven. We tonen interesse en belangstelling in een ander. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig.
 
Passie en talenten
We werken met passie. We zijn trots op ons vak en hebben een eervolle taak om kinderen te begeleiden tot zelfstandige wereldburgers. Dat is meer dan het overdragen van kennis. Bij ons staan kritisch denken, probleemoplossend denken, creatief denken , de persoonlijke- en sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen naast overdracht van kennis centraal. We laten kinderen hun talenten ontdekken door een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten. 
 
Samen 
Als we samenwerken bereiken we meer dan ieder voor zich. Door diversiteit te stimuleren kunnen we kennis en expertise beter benutten. Samenwerking vraagt om respect en een open houding. We benadrukken onze overeenkomsten. Kinderen en volwassenen leren van en met elkaar. 
 
Autonomie
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen wijze onder invloed van karakter, temperament, aanleg en omgeving. Wij ondersteunen, helpen en bemoedigen kinderen in hun autonomie en helpen hen op weg tot autonome wereldburgers. We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen en we besteden aandacht aan zelfsturend leren. Hierbij begeleiden we de kinderen door hen ruimte, richting en ruggesteun te geven.
 

Onze ambitie - Wat we nastreven

We werken vanuit een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen van kinderen.  Sinds 2019 werken wij vanuit één gebouw als één organisatie samen. We bieden een boeiend dagprogramma waar spelen en leren naadloos in elkaar overlopen. We werken met één team, één leiding en treden als één organisatie naar buiten. 
 

Onze pijlers 

 

Ontwikkelen en leren is een avontuur.

 

 Opgroeien kan je niet alleen.

 

Ouders zijn onze partners

 

Het kind en de medewerkers stellen doelen 

 

Talenten