Opvang en onderwijs


Steeds meer zijn onderwijs en opvang partners als het gaat om uw kind. Het uitwisselen van kennis en een gezamenlijke visie op de opvoeding van uw kind van 0-12 jaar vinden wij belangrijk. Een en dezelfde benadering, een omgeving waar dezelfde normen en waarden gelden en vertrouwde gezichten vanaf het eerste moment dat u met uw kind IKC Triade binnenstapt.
 

Pedagogisch beleid en doorgaande lijnen

Bij doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen tussen opvang en onderwijs. In IKC Triade werken we aan een soepele overgang van leer- en ontwikkelingsfases. Dit noemen we een doorgaande lijn.

In het belang van de doorgaande leer- en ontwikkellijnen van kinderen stemmen we opvang en onderwijs op elkaar af. Medewerkers van opvang en onderwijs bekijken in gesprekken met de intern begeleider naar de groep als geheel. Zijn er kinderen die ondersteuning nodig hebben, dan worden deze kinderen individueel besproken. Eventueel kunnen we interne of externe hulp inschakelen.

Daarnaast vindt er structureel overleg plaats tussen opvang en onderwijs. Kinderen van de opvang die bijna de overstap naar het onderwijs gaan maken worden besproken. Zo kan de opvang eventuele aandachtspunten overdragen aan het onderwijs. De leerkrachten kunnen hun onderwijs aan de behoeften van het kind aanpassen, zodat er een soepele overgang naar het onderwijs ontstaat. Ook is er tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten overleg over kinderen die gebruik maken van onderwijs en de buitenschoolse opvang.