Ouders


De ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van ouders, kinderen en school. Regelmatig vinden vergaderingen plaats. Deze worden bijgewoond door personeelsleden en een contact-lid van de medezeggenschapsraad.
De ouderraad bestaat uit minimaal acht leden, die gekozen worden door en uit de ouders.
Doel van de ouderraad: hulp verlenen bij tal van activiteiten, binnen en buiten schooltijd. 

TussenSchoolse Opvang (TSO) 
Voor de leerlingen is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven. De leerkrachten houden  toezicht bij het eten.
Er bestaat de mogelijkheid om een ‘strippenkaart’ te kopen. Een kaart bevat 10 strippen en kost € 15,-. Wanneer de kaart bijna vol is, wordt er een waarschuwingsbriefje meegegeven.
De strippenkaart is persoonlijk. Het is dus niet zo dat meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gebruik kunnen maken van dezelfde kaart.
U kunt uw kind ook op een vaste dag of op vaste dagen laten overblijven. U vult dan een machtigingsstrook in (bij de directie en TSO-coördinatie verkrijgbaar of hier te downloaden.
Eén dag TSO kost per cursusjaar € 50,- Het bedrag wordt in september van uw rekening afgeschreven. U kunt ook aangeven dat u in twee termijnen wilt betalen. In dat geval wordt in de maand september en in de maand januari afgeschreven.
Na het eten wordt er door ouders toezicht gehouden tijdens het spelen op het plein. De ouders die meedraaien in het TSO-rooster krijgen een financiële tegemoetkoming. Op dagen dat u “dienst hebt”, hoeft u geen overblijfgeld voor uw kind(eren) te betalen.
TSO-coördinator is mw. Gea. Met al uw vragen over TSO kunt u bij haar terecht. Het e-mailadres is tso.hoeksteen@jl.nu.